Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Аглика Добринова Добрева

    Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Германски езици (Съвременен aнглийски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

    Кандидат: Аглика Добринова Добрева – автореферат

    Рецензии:

    Становища:

    Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Cognitive Aspect in the Description of Basic Emotion Conceptsin English and Bulgarian“ (Kогнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции в английския и българския език) ще се проведе на 20.01.2017 г. от 14.00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

    Публикувано на 20/12/2016