Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Аглика Добринова Добрева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Германски езици (Съвременен aнглийски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Аглика Добринова Добрева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Cognitive Aspect in the Description of Basic Emotion Conceptsin English and Bulgarian“ (Kогнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции в английския и българския език) ще се проведе на 20.01.2017 г. от 14.00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 20/12/2016