Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Антоанета Кръстева Ковачева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма “Методика на обучението по математика и информатика” от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки.

   Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Математика и енигматика за оптималното развитие на интелекта у ученика“ ще се проведе на 12.03.2021 г. (петък) от 1400 ч. в зала „Джон Атанасов“, Корпус 3 на ШУ.

   

  Публикувано на 25/02/2021