Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Агнешка Данута Методиева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Германски езици (Съвременен немски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  КандидатАгнешка Данута Методиева – автореферат

   Рецензии:

   Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Благословии и проклятия в немската, българската и полската култура” ще се проведе на 09.04.2015 г. от 14,00 ч. в 309 зала, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 03/09/2015