Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Айтен Хасанова Мустафова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Българска литература (Стара българска литература) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  КандидатАйтен Хасанова Мустафова  – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: Реликти на дуализма в Супрасълския сборник ще се проведе на 30.10.2015 г. от 14:00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 30/09/2015