Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Александър Горчев Александров

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма История на България от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Александър Горчев Александров – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Д-р Стоян Данев – политически и държавен деец. Принос към биографията му (до 1913 г.)” ще се проведе на 03.09.2015 г. от 14,00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 03/08/2015