Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – гл. ас. Александър Ставрев Дойчинов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Екология и опазване на околната среда (Екология и опазване на екосистемите) от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат: гл. ас. Александър Ставрев Дойчинов – автореферат

  Рецензии:

   Становища:

  Публичната защита на  дисертационния труд на тема: „Изследване динамиката на някои екологични механизми за поддържане на адаптивна популационна структура при животни под въздействие на радиация и пестициди” ще се проведе на 27.02.2015 г. от 14.00 ч. в зала 317, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 21/01/2015