Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Ангелина Тодорова  Иванова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.Педагогически науки

  Кандидат: Ангелина Тодорова  Иванова   – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема “Социални проблеми на отпадналите и необхванатите от училище” ще се проведе на  17 септември 2019 г. от 11 часа в зала 211, Корпус 2 на ШУ “Епископ Константин Преславски”.    

  Публикувано на 02/09/2019