Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Боряна Христова Узунова-Димитрова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат:   Боряна Христова Узунова-Димитрова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Методи и алгоритми на изкуствения интелект за обективизация при оценяването във висшите училища” ще се проведе на 20.05.2016 г. от 11.00 ч. в  зала 219, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 20/04/2016