Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Данко Георгиев Георгиев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Българска литература (Взаимовръзки между българската литература и фолклора) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Данко Георгиев Георгиев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема “Паремиологически жанрови форми в средновековните паратекстове” ще се състои на 03.02.2014 г. от 14.00 часа в зала 309, Корпус 1 на ШУ “Епископ Константин Преславски”.

  Публикувано на 03/01/2014