Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Десислава Богомилова Тодорова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Журналистика професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

  КандидатДесислава Богомилова Тодорова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема Спортните метафори в специализираните онлайн медии” ще се проведе на 31.03.2017 г. от 13:30 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 28/02/2017