Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” –  ас. Емине Ахмед Караташ

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Алгебра и теория на числата от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.

  Кандидат:   ас. Емине Ахмед Караташ – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: Самодуални кодове и връзката им с други комбинаторни структури ще се проведе на 08.11.2018 г. (четвъртък) от 1400 ч. в зала „Джон Атанасов“, Корпус 3 на ШУ.

  Публикувано на 24/10/2018