Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – гл. ас. Ембие Мехмед Кязимова

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в докторска програма Тюркски езици (Турски език – Съвременен турски език (морфология) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: гл. ас. Ембие Мехмед Кязимова – автореферат

   Рецензии:

   Становища:

   Публичната защита на дисертационния труд на тема “Инфинитните глаголни форми в съвременния турски език” ще се проведе на 27.02.2015 г. от 14,00 ч. в зала 105 А, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 27/01/2015