Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Евдокия Стефанова Маринова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Германски езици (Съвременен aнглийски език), професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Евдокия Стефанова Маринова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „The Мetaphor of Тheatre in British and Bulgarian Мedia Discourse (A Comparative Study)“ / Метафората на театъра в британския и българския медиен дискурс (съпоставително изследване) ще се проведе на 29.02.2016 г. от 10.00 ч. в зала 309, Кропус 1на ШУ.

  Публикувано на 29/01/2016