Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Евгени Гришев Стойков

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Обща, висша и приложна геодезия от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки

  Кандидат: Евгени Гришев Стойков – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Изследване на възможността за използване на двучестотен GPS приемник в режим RTK за създаване на РГО, заснемане и трасиране на обекти” ще се проведе на 20.11.2015 г. от 14,00 ч. в  зала 423, Корпус 3 на ШУ.

  Публикувано на 20/10/2015