Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – гл. ас. Елена Колева Ковачева

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидатгл. ас. Елена Колева Ковачева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Методическа система за обучение на учители за използване на интерактивни информационни технологии” ще се проведе на 28.05.2015 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на ДИКПО – Варна.

  Публикувано на 28/04/2015