Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Елица Здравкова Спасова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат:  Елица Здравкова Спасова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: Моделиране и симулиране на интелигентни алгоритми чрез невронните мрежи ще се проведе на 15.12.2017 г. от 1300 ч. в зала 211, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 01/12/2017