Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Елена Кирчева Тодорова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Елена Кирчева Тодорова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Училищната готовност и взаимовръзката й с успеваемостта на децата със специални образователни потребности” ще се проведе на 28.02.2020 г. от 15:00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 13/02/2020 до 29/02/2020