Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Христо Атанасов Атанасов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  КандидатХристо Атанасов Атанасов – автореферат

  Рецензенти:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Дирижирането като организирано пространство на взаимодействие на бъдещите учители по музика с музикалното изкуство“ ще се проведе на 13.02.2020 г. от 11:00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 29/01/2020