Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – гл. ас. Христина Добрева Дамянова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Славянски езици (Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: гл. ас. Христина Добрева Дамянова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Поле пассивности в русском языке (на фоне болгарского языка)” ще се проведе на 05.03.2014 г. от 15,00 ч. в 309 зала на Корпус 1, ШУ.

  Публикувано на 05/02/2014