Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – гл. ас. Христо Иванов Параскевов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма  Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат:  гл. ас. Христо Иванов Параскевов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Методи за стеганографска защита на информация в компютърни мрежи” ще се проведе на 16.04.2014 г. от 11,00 ч. в 219 зала, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 14/03/2014