Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” –  Христина Коларова-Василева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.Педагогически науки

  Кандидат: Христина Коларова-Василева – автореферат

  Рецензенти:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема “Оптимизиране на практическата подготовка на бъдещите социални работници” ще се проведе на 04.09.2018 г. от 10:00 часа в 211 зала, Корпус 2 на ШУ.a

  Публикувано на 20/08/2018