Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Имрен Шерафединова Исмаилова-Садулова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Корпоративна сигурност от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

  КандидатИмрен Шерафединова Исмаилова-Садулова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Разработване на модел на система за подпомагане вземането на корпоративни решения, касаещи информационната сигурност” ще се проведе на 26.04.2018 г. от 13:00 ч. в зала Д4, Корпус Д на ШУ.

  Публикувано на 11/04/2018