Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Илина Цветанова Дойкова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма  Германски езици (Съвременен aнглийски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Илина Цветанова Дойкова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Adjective Complementation with ВЕ in English and its Bulgarian Translation Equivalents  / Адективната комплементация с ВЕ в английския език и българските ѝ преводни еквиваленти“ ще се проведе на 31.03.2016 г. от 14.00 ч. в 309 зала на Корпус 1.

  Публикувано на 29/02/2016