Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Йоанна Мирославова Старирадева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма „Методика на обучението по математика и информатика“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат:   Йоанна Мирославова Старирадева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Игровите компютърни модели в съвременното обучение“ ще се проведе на 14.09.2018 г. от 14:00 ч. в зала 219, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 30/08/2018