Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ирена Димитрова Костадинова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, научна специалност Методика на обучението по чужд език (руски език)

  Кандидат: Ирена Димитрова Костадинова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Словообразователният компонент в обучението по лексика на студентите русисти“ ще се проведе на 28.05.2015 г. от 14:00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 28/04/2015