Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ирина Борисова Стоянова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  КандидатИрина Борисова Стоянова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Иновационните технологии във възпитателно-образователния процес на 6-7-годишните деца” ще се проведе на 29 ноември 2018 г. от 11:00 ч. в зала № 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 14/11/2018