Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – ас. Исмаил Ефраимов Исмаилов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Органична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат: ас. Исмаил Ефраимов Исмаилов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на  дисертационния труд на тема: „Синтез и реакции на електрофилна циклизация и циклоизомеризация на фосфорилирани α- и β-хидроксиалени” ще се проведе на 06.03.2015 г. от 16.00 ч. в зала 309 на Корпус 1.

  Публикувано на 06/02/2015