Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – ас. Ивайло Дианов Парушев

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в докторска програма Органична химия от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат: ас. Ивайло Дианов Парушев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на  дисертационния труд на тема: „Региоселективен синтез и конкурентни реакции на електрофилна циклизация на 1,3-бифункционализирани алени.” ще се проведе на 06.03.2015 г. от 14.00 ч. в зала 309 на Корпус 1.

  Публикувано на 06/02/2015