Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Юлияна Георгиева Панова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогически науки

  КандидатЮлияна Георгиева Панова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Музикално-педагогически проблеми на обучението по „Дирижиране от клавир” на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика” ще се проведе на 07 март от 10,00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 07/02/2014