Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Камелия Валериева Колева-Иванова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език (История на новобългарския книжовен език)

  КандидатКамелия Валериева Колева-Иванова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Българският пуризъм от Освобождението до Втората световна война“ ще се проведе на 23.06.2015 г. от 14:00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 22/05/2015