Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – Карамфил Николов Калчев

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.

  Кандидат:.Карамфил Николов Калчев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на  дисертационния труд на тема „Функционална активност на микробни протеази и протеазни инхибитори в различни почвени местообитания”  ще се проведе на 12.10.2016 г. от 14.00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 12/09/2016