Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Камен Мариус Теофилов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  КандидатКамен Мариус Теофилов – автореферат

  Рецензенти:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението по изобразително изкуство  ще се проведе на 02.10.2018 г. от 13:00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 17/09/2018