Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Кирил Филипов Янчев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор”  в докторска програма Обща, висша и приложна геодезия от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки

  КандидатКирил Филипов Янчев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Изследване влиянието на геодинамичните процеси върху геодезическите измервания и мрежи” ще се проведе на 23.06.2017 г. от 14,00 ч. в зала С 5, Корпус С на ШУ

  Публикувано на 23/05/2017