Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Калинка Спасова Иванова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Специална педагогика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.Педагогически науки

  Кандидат: Калинка Спасова Иванова – автореферат

  Рецензенти:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема “Съвременни терапевтични възможности при формиране на графомоторни навици при деца с езикова патология в предучилищна и начална училищна възраст”  ще се проведе на 15.03.2019 г. от 13 часа в зала 211 на Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 28/02/2019