Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Красимир Валентинов Харизанов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Методика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки.

  Кандидат:   Красимир Валентинов Харизанов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: Конструктивистки подходи в организацията и провеждането на електронно обучение ще се проведе на 15.06.2016 г.  от 1400 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 14/05/2016