Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Красимира Кунева Кирилова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Обща, висша и приложна геодезия от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки

  Кандидат: Красимира Кунева Кирилова – автореферат

  Рецензенти:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Изследване на методите за моделиране на геоида в локални области от територията на България” ще се проведе на 26.07.2018 г. от 14,00 ч. в зала С 5, Корпус С на ШУ

  Публикувано на 11/07/2018