Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Красимир Митков Кордов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат:  Красимир Митков Кордов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Изследване на криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове” ще се проведе на 28.09.2015 г. от 13,00 ч. в 219 зала на Корпус 1, ШУ.

  Публикувано на 28/08/2015