Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ – Моника Бориславова Беджева

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в докторска програма Фотограметрия и дистанционни методи от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Изследване на възможностите за мониторинг на инфраструктурни обекти с използване на безпилотни летателни апарати“ ще се проведе на 11.09.2020 г. от 14:30 ч. в зала 423, Корпус 3 на Шуменския университет.

  Публикувано на 27/08/2020 до 11/09/2020