Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Мария Николова Бурева

    Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки.

    Кандидат: Мария Николова Бурева – автореферат

    Рецензии:

    Становища:

    Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Модел за усъвършенстване на психофизическата подготовка на студенти за професионална реализация в институциите за сигурност и отбрана” ще се проведе на 23.01.2020 г. от 11.00 ч. в зала 211, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“.

    Публикувано на 09/01/2020