Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на научна и образователна степен „доктор” – Мариана Чеке

  Процедура за придобиване на научна и образователна степен „доктор” докторска програма  История на България (Нова българска история) от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование  2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Мариана Чеке  – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Българската диаспора в Румъния през последната четвърт на XIX век” ще се проведе на 28. 03. 2017 г. от 15.00 в зала 309 на Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 28/02/2017