Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Милена Георгиева Димитрова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  КандидатМилена Георгиева Димитрова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема Индивидуализмът на Петко Тодоров ще се проведе на 23.10.2015 г. от 13:00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 23/09/2015