Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Милена Андреева Георгиева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма История на педагогиката и българското образование от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Милена Андреева Георгиева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Педагогическите възгледи и дейност на Тодор Икономов“ ще се проведе на 05.04.2019 г. от 11.00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Публикувано на 21/03/2019