Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Милена Петрова Григорова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Методика на обучението по физическо възпитание и спорт“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки.

  Кандидат: Милена Петрова Григорова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Кондиционна подготовка на студенти от РУ „Ангел Кънчев” с лекоатлетически средства“ ще се проведе на 21.06.2018 г. от 13.00 ч. в  зала 211, Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  Публикувано на 06/06/2018