Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Мирослав Колев Христов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Математически анализ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки

  Кандидат:   Мирослав Колев Христов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Алгебри на Бурген на подалгебри на ” ще се проведе на 08.05.2015 г. от 11,00 ч. в 219 зала, Корпус 3 на ШУ.

  Публикувано на 08/04/2015