Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Милко Ванчев Иванов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор”  в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат:  Милко Ванчев Иванов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Възприятие на детското лице от учители в началния етап на основната училищна степен” ще се проведе на 09.04.2015 г. от 14,30 ч. в 211 зала, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 09/03/2015