Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Мая  Димитрова  Конова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1.Педагогически науки

  Кандидат: Мая  Димитрова  Конова- автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема “Социални конфликти и тяхното преодоляване чрез обществения посредник” ще се проведе на 28.06.2016 г. от 10 часа в 211 зала на Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 27/05/2016