Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Мариана Иванова Минчева-Ризова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Мариана Иванова Минчева-Ризова – автореферат

  Рецензии: 

  Становища: 

   Публичната защита на дисертационния труд на тема “Модели за сексуално образование на учениците от VІ -VІІ клас” ще се проведе на 12.12.2014 г. от 14,00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 12/11/2014