Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Милко Иванов Янков

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Милко Иванов Янков – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: Интерактивен интерфейс на тернарно-модулен модел при изучаване на понятията по структури от данни” ще се проведе на 29.06.2018 г. (петък) от 1400 ч. в зала 219, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 14/06/2018