Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Недка Иванова Димитрова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма Германски езици (Съвременен английски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Недка Иванова Димитрова – автореферат

  Рецензии: 

  Становища: 

  Публичната защита на  на дисертациония труд на тема: Влиянието на езика и културата в стиловете на учене на студентите/The impact of language and culture on university students learning styles” ще се проведе на 09.03.2020 г. от 13,00 ч. в 211 зала, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 21/02/2020 до 09/03/2020