Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – Наталия Петкова Лечева

  Процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в докторска програма Германски езици (Съвременен немски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат:  Наталия Петкова Лечева

  Рецензии:                                                                                                    

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Отношението на лексикографската еквивалентност в двуезикови речници  с  немски и български език” ще се проведе на 26.06.2015 г. от 15:00 ч. в зала 309, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 26/05/2015